نمایشگر یک مطلب

کارکنان


روح الله عظیمی
- رییس اداره خدمات رفاهی دانشجویان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل : roo313.114@gmail.com

تلفن : 38381128-081


داخلی : 514
محمد نمدی
- کارشناس مسئول اداره رفاه - تسویه حساب دانشجویان -
تحصیلات : کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی

ایمیل :

تلفن : 38381128-081


داخلی : 514
احمد پیرحیاتی
- کارشناس اداره رفاه - تسهیلات دانشجویی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 081-38381128


داخلی : 514
محمد معصومی
- مسئول دبیرخانه و بایگانی اداره رفاه دانشجویان -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 275