الف: فرایند پرداخت تسهیلات دانشجویی 

(انواع وام های دانشجویی : تحصیلی ، ضروری ، ودیعه مسکن متاهلین ، شهریه و سایر موارد به تشخیص صندوق رفاه)

 

ب: فرایند بازپرداخت و تسویه حساب تسهیلات دانشجویی

( بدهی وام دانشجویی و بدهی خوابگاه دانشجویی)

 

جفرایند انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی

در هر سال تحصیلی کلیه دانشجویان فعال (آموزشی) با عقد قرارداد بیمه حوادث گروهی دانشجویان  از تاریخ شروع  سال تحصیلی(یکم مهرماه) تا پایان سالتحصیلی(سی و یکم شهریور) تحت پوشش بیمه حوادث می باشند و هزینه های درمانی ، نقص عضو ، از کارافتادگی و فوت دانشجو تا سقف مبلغی معین( با پرداخت هزینه حق بیمه از سوی دانشگاه)،تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

 

د: فرایند انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان خارجی(غیر ایرانی)

در هر سال تحصیلی پیرو بخشنامه سازمان اموردانشجویان وزارت عتف ،با عقد  قرارداد درمانی با سازمان بیمه سلامت ، دانشجویان خارجی واجد شرایط (طبق مفاد بخشنامه) از تاریخ شروع  سال تحصیلی(یکم مهرماه) تا پایان سالتحصیلی(سی و یکم شهریور) با پرداخت حق بیمه از سوی دانشگاه ، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند.