معاون مدیریت امور دانشجویی


روح الله عظیمی
- معاون مدیر امور دانشجویی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل :

تلفن : ۰۸۱۳۸۳۸۱۳۳۹


داخلی : ۵۱۳