اداره تغذیه

رئیس اداره تغذیه : آقای محسن رضایی

آدرس: جنب خانه فرهنگ، ساختمان امور دانشجویان، اتاق شماره 10

شماره تماس: 31401720_081

آدرس ایتا: @taghziye_rezaei

کارشناس بهداشت محیط: سودا ناصری

ناظر بهداشتی: سید محمدعلی یعقوبی

 

غذاخوری‌های فعال

غذاخوری‌های اصلی

                                                              1-غذاخوری مرکزی

                                                              2-هنر و معماری

                                                              3-غذاخوری علوم پایه

غذاخوری‌های مکمل

                                                             1-بوفه دانشکده علوم پایه (مکمل شماره یک)

                                                             2-آشکده(مکمل شماره دو)

                                                             3-تیراژه(مکمل شماره سه)

                                                             4-هگمتانه(مکمل شماره چهار)

                                                             5- هنر و معماری(مکمل شماره پنج)

                                                             6-فلافلی بازارچه(مکمل شماره شش)

                                                             7-بوفه دانشکده هنر و معماری(مکمل شماره هفت)