شرایط و مدارک مورد نیاز ضامن

 فرم سند تعهدنامه  محضری (ضمانت وام دانشجویی)

 ضامنین  واجد شرایط ضمانت  در تعهدنامه محضری:

کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی و همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاه ها با حداقل - 5 سال سابقه کار و دارای شناسه

کارمندی.

تبصره 1 بر اساس ماده - 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08 / 07 / 1386 ، دستگاه های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها، مراکز

دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام

است. )از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی(

تبصره 2 موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان )مادامیکه بیش از - 50 % سهام و سرمایه آنان

متعلق به شهرداری ها باشد(، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی)ره(، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15

خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بنیاد امور بیماری های خاص، سازمان دانش آموزی

جمهوری اسلامی ایران، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوق تامین خسارت های بدنی و سایر سازمان هایی که براساس قوانین و

مقررات مشمول این عنوان قرار می گیرند.

2 )اعضای هیأت علمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 

3 )اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن دانشگاه با حداقل 5 سال سابقه کار.

4 )کارکنان رسمی و پیمانی قوه مقننه و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل  5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

5 )کارکنان رسمی، پیمانی و دارندگان پایه قضایی قوه قضاییه (به استثنای کارآموزان آن قوه) و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل  5

سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

6 )سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 

7 )کارکنان استخدامی نیروهای مسلح. 

8 )بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی. 

9 )مشمولین دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امور ایثارگران. 

10 )کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل  5 سال سابقه کار.