مدیر امور دانشجویی


دکتر سعید گرشاسبی فخر
- مدیر کل امور دانشجویی -
تحصیلات : دکتری علوم اقتصادی

ایمیل : garshasebi.saeid@basu.ac.ir

تلفن : 8381339-0813


داخلی : 513