نمایشگر یک مطلب

 

ارتباط با اداره رفاه دانشجویان:

 

تلفن مستقیم :  08138381128

نمابر : 08138381129

تلفن داخلی :  514

ایمیل :  swo@basu.ac.ir

وب سایت : https://swo.basu.ac.ir

آدرس : همدان، بلوار شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا،  ساختمان مدیریت امور دانشجویان، اداره خدمات رفاه دانشجویان ،کد پستی: 6517838695