نمایشگر یک مطلب

600 میلیارد ریال هزینه برای ساخت بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان همداناین قرارداد جهت ارائه خدمات درمانی به دانشجویان معرفی شده از طرف دانشگاه شامل: پذیرش و ویزیت توسط پزشک عمومی و ارائه خدمات سرپایی اورژانس (انجام تزریقات و سرم تراپی، نوار قلب و آزمایشات اورژانسی) در کلیه ساعات شبانه روز منعقد گردیده است.

مدت قرارداد یک سال تحصیلی (01/07/1400 تا 31/06/1401) بوده و و تا سقف 50 میلیون ریال در ماه از طرف دانشگاه با ارائه لیست دانشجویان دریافت کننده خدمت و رسید مربوطه قابل پرداخت است.

دانشجویان عزیز می توانند جهت دریافت معرفی نامه به مسئول محترم خوابگاه خود یا اداره خدمات رفاهی دانشجویان مراجعه نمایند.