نمایشگر یک مطلب

بیمه دانشجویان تبعه خارجی

معاون بیمه سلامت ایران: ۳ دهک پایین درآمدی رایگان بیمه می‌شوند - ایرنا

     قرارداد با سازمان بیمه سلامت ایران جهت پوشش بیمه ای دانشجویان تبعه خارجی فاقد بیمه پوشش بیمه دانشگاه بوعلی به عنوان بیمه شده اصلی و خانواده تحت تکفل ایشان به مدت یک سال تحصیلی به تفکیک ورودی نیمسال اول (01/07/1400 تا 31/06/1401) و نیمسال دوم (01/12/1400 تا 30/11/1401) منعقد گردیده است.