نمایشگر یک مطلب

بیمه حوادث گروهی دانشجویان  (تعریف و شرایط)

   همه دانشجویانی که در نیم‌سال اوّل انتخاب واحد دارند، از ابتدای مهر سال جاری تا ابتدای مهر سال آینده، تحت پوشش بیمه حوادث هستند. چنانچه دانشجویی در بازه زمانی فوق، دچار حادثه شود، باید مدارک خود شامل: کپی کارت ملی، شناسنامه، اصل مدارک پزشکی و اصل صورت‌حساب‌های انجام شده، را برای تأیید توسط اداره رفاه دانشجویی ارسال کنند. پس از بررسی و تأیید مدارک دانشجو، نامبرده برای جبران خسارت، به شرکت بیمه طرف قرارداد دانشگاه معرفی می‌شود.


   تعریف حادثه: هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد، حادثه است.

   بر اساس بیمه حوادث، ​دانشجویان شاغل به تحصیل در زمان بروز حادثه، مشمول پرداخت خسارت هستند. این دانشجویان پس از انجام خدمات درمانی و پس از صرف هزینه، ارائه مدارک لازم و پس از اطمینان از وقوع حادثه، می‌توانند تمام یا بخشی از خسارت وارده را بر اساس نظر کارشناسانه شرکت بیمه‌گذار دریافت کنند.


   موارد تحت پوشش بیمه حوادث:

   الف) هزینه‌های پزشکی در اثر حادثه

   این هزینه‌ها تنها در صورت درمان حادثه است نه بیماری. حوادثی مانند غرق شدن، مسمومیت غذایی، استنشاق گاز، گاز گرفتگی و بزاق حیوان، دفاع مشروع، شکستگی دندان و بینی.

   ب) نقص عضو یا از کار افتادگی دائم و قطعی

   نقص عضو کامل مثل نابینایی کامل، قطع نخاع، برداشتن فک پایین، ناشنوایی کامل و ... .

   ج) فوت ناشی از حادثه