نمایشگر یک مطلب

 

 

 

غذاخوری علوم پایه

زیربنا: 3000 متر مربع

تعداد ظرفیت: 500 نفر

تأسیس: 1355

آدرس: بلوار شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشکده علوم پایه

شماره تماس:

ناظر غذاخوری: سید محمد علی یعقوبی

آدرس ایتا:

کارشناس بهداشت مواد غذایی: فاطمه راستیانی